Onderwijs de Kring

De peuters van de Toverbal en de kinderen uit groep 1 en 2 vormen samen het Peuterkleuterhuis. Pas na groep 2 is het belangrijk te weten welke basisschool/ stroming het beste bij uw kind past. Kiest u samen met uw kind voor stroming de Beemd (meer programmagericht onderwijs) of de Kring (meer ervaringsgericht onderwijs). Uiteraard kan de leerkracht u daarbij helpen. Switchen van stroming is altijd mogelijk. Hieronder meer informatie over de identiteit van de Kring.

Identiteit

Openbare school

Dat wij een openbare school zijn, wil zeggen dat alle kinderen welkom zijn zonder onderscheid naar geslacht, land van herkomst, godsdienst, levensbeschouwing, maatschappelijke opvattingen, inkomen of fysieke mogelijkheden. De Kring streeft er naar een ontmoetingsplaats te zijn voor de verschillende levensovertuigingen en wil gelegenheid bieden tot een dialoog over godsdienst, levensbeschouwing, afkomst en culturele achtergrond. Leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij.

Onze school vindt het van belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Vanuit onze identiteit vinden wij het belangrijk dat leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving.

 

In het schooljaar 2017-2018 is een leerteam gestart met het ontwerpen en vormgeven van een (ver)nieuw(d) concept van de Kring.  Meer passend bij de huidige populatie en maatschappelijk ontwikkelingen. Om weer toekomstbestendig onderwijs te geven. Het leerteam is vooral oriënterend bezig geweest. Wat zijn nieuwe inzichten op leren, hersenwerking (hoe leren kinderen, welke activiteiten beïnvloeden de ontwikkeling van de hersenen) en vernieuwend onderwijs? Wat zijn onze ervaringen? Wat willen we kinderen meegeven? Wat is onze visie op hoe kinderen leren en onderwijs? We hebben ook input van ouders gevraagd in de ouderarena's. Dit alles heeft geresulteerd in een vernieuwde missie en visie en staat beschreven in de schoolgids.  De Kring gaat zich door ontwikkelen naar Ervaringsgericht onderwijs (EGO) i.p.v. Jenaplan onderwijs. Het leerteam gaat het komende jaar het 'nieuwe' concept verder uitwerken zodat we vernieuwend onderwijs blijven geven, met behoud van onze parels.  

Samen leven

Als kinderen lekker in hun vel zitten, zich veilig en geaccepteerd voelen, kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. De sfeer op school, het pedagogisch klimaat,
is belangrijk. Een kind moet zich veilig en thuis voelen. Dit is alleen mogelijk als de omgang tussen kinderen onderling en leerkrachten en ouders prettig is. Kinderen moeten weten waar ze aan toe zijn. Afspraken zijn er om het leven en werken met elkaar goed te organiseren, zodat er een prettige leer- en leefgemeenschap ontstaat. Daarom hebben wij vijf hoofdregels/kapstokregels bedacht waar vele regels onder vallen. Samen met de kinderen bespreken we in het begin van het schooljaar deze regels en bedenken de kinderen voorbeelden en regels die onder deze kapstokregels passen. Deze regels worden regelmatig tijdens onze kringgesprekken besproken, geëvalueerd en evtueel bijgesteld. 
Wij besteden in het begin van het schooljaar veel aandacht aan de groepsvorming, zodat ieder kind een eigen plek in de groep kan vinden. Alle groepen gaan daarom in het begin van het schooljaar op kamp. Gedurende de dag en week komen de sociaal-emotionele vaardigheden van het kind aan bod. Binnen een veilige omgeving bespreken we situaties uit de praktijk en actualiteit, en mogen kinderen fouten maken om hiervan te leren. Daarnaast komen ook structureel en systematisch vaste onderwerpen aan bod in de sociaal-emotionele kringen.


Werken

Lezen, rekenen en taal

Ieder kind krijgt op onze school lezen, taal en rekenen. Zelfstandig werken wordt daarbij afgewisseld met instructiemomenten. Tijdens de instructiemomenten krijgen kinderen uitleg op hun niveau. Vanaf groep 4 werken we met Snappet (tabletonderwijs), waarbij elk kind op zijn/haar eigen niveau werkt en direct feedback krijgt. Tijdens het zelfstandig werken leren kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht, zelf problemen op te lossen, samen te werken en te plannen. Kinderen werken tijdens het zelfstandig werken met weektaken. Op deze weektaak staan een aantal taken die zij in die week af moeten hebben. Kinderen kunnen hierbij zelf kiezen in welke volgorde ze de taken maken. Ook is de weektaak afgestemd op het kind. 

De wereld verkennen…

Op onze school speelt wereldoriëntatie een belangrijke rol. We werken met thema's om de betrokkenheid, nieuwsgierigheid en motivatie bij kinderen te vergroten. Voorbeelden van thema's zijn: 'water', 'ik en de ander', 'tijdmachine'.  Binnen de thema's komen de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek, wetenschap, burgerschap) en de expressieve vakken (beeldende vorming, tekenen, drama, cultuur) in samenhang aan bod. Daarnaast worden ook de basis-vaardigheden: taal, spelling, rekenen, lezen, samenwerken en zelfstandig werken toegepast. De kinderen verkennen de wereld door te experimenteren, te onderzoeken, de school uit te gaan en de wereld in de school te halen.
Door het aanbieden van thematisch onderwijs is er veel ruimte voor de eigen inbreng van kinderen bij de inhoud en vormgeving van het leren. 

Van en met elkaar leren

Tijdens de schooldag zitten de leerlingen op verschillende momenten in de kring. Ook vieringen spelen binnen onze school een grote rol. Behalve voor het delen van kennis, meningen en ervaringen, zijn de kring en de vieringen ook bedoeld om belangrijke vaardigheden aan te leren, zoals communiceren, presenteren, creatief denken, kritisch denken, plannen, luisteren en verantwoordelijkheid nemen. 
Met elkaar leren gaat niet vanzelf. Voor het kunnen samenwerken zijn vaardigheden nodig die geleerd worden. Dit doen we door dit van jongs aan op te bouwen.
We gebruiken hier coöperatieve werkvormen voor.

Vieringen

De Kring organiseert regelmatig vieringen. We hebben verschillende soorten vieringen met ieder hun eigen inhoud en doel. De eerste 3 soorten vieringen zijn alleen voor de kinderen. Bij de grote vieringen, Kring's got talent en de nieuwjaarsviering zijn ouders, familieleden en andere belangstellenden van harte welkom. In de kalender staat aangegeven wanneer deze vieringen zijn:
 
Alleen voor kinderen
 • Themaopening:
  Leerkrachten introduceren het nieuwe thema.
  Eerst maandagochtend van het nieuwe thema.
 • Laat maar zien viering:
  Iedere groep presenteert wat zij in de groep met het thema doen.
  Dit is één keer halverwege het thema op maandagochtend.
 • Maandopening:
  Elke keer is één groep verantwoordelijk voor de invulling van de viering. De jarigen van de maand worden in het zonnetje gezet. Daarnaast wordt op een ludieke manier de bijzonderheden van de maand gepresenteerd.
  Eerste maandagochtend van de maand.
Eveneens voor ouders familieleden en belangstellenden
 • Nieuwjaarsviering:
  Opening van het nieuwe jaar.
 • Grote viering:
  Afsluiting van het thema.
 • Kring's got talent:
  Dit is een open podium. Vooraf kunnen de kinderen inschrijven. Kinderen bedenken zelf wat zij willen doen.