Missie, Visie

Elke school heeft één hoofdtaak, zo ook wij. Goed onderwijs voor de kinderen die nog de hele wereld moeten ontdekken en toekomstplannen gaan maken. We willen dat onze kinderen vanuit een goede basis, betekenisvol leren voor hen, initiatief durven te nemen en zelfstandig zijn. Maar ook dat ze in balans zijn, weten wat ze willen, keuzes kunnen en durven maken en met de juiste bagage naar het voortgezet onderwijs uitstromen. Dit willen we realiseren in een open sfeer, waar iedereen een bijdrage mag leveren om verder te groeien.

Onze kernwaarden zijn dan ook: sociaal - openheid - groei

Wie? leerling….

Elk kind eigen in zijn zijn, mag zijn wie het is. Samen met ons zet het kind, de leerling, de stappen die nodig zijn om zich competent te voelen, zelfvertrouwen te hebben. Als het kind zich durft te laten zien, kunnen wij het kind ook zoveel mogelijk geven wat het nodig heeft. Op zoek naar eigen talenten door met verschillende manieren van spelen en werken kennis te maken, leren om te communiceren over wat het voelt, denkt en wil bereiken, eigenaar te worden van zijn product en proces. Daarnaast ervaart het kind dat juist de omgeving je veel ruimte en gelegenheid geeft om te groeien, om samen stappen zetten. Van nature zijn kinderen, ondernemend en onderzoekend. Dat willen we juist stimuleren, door ook het ontwerpend leren toe te voegen richten we ons nog meer op de huidige ontwikkelingen in de maatschappij.

Wat? leerstof…

Leerstof is datgene wat wij willen toevoegen om de kinderen de juiste dingen te leren. We laten ons leiden door nieuwe methodieken op het gebied van rekenen, taal en spelling, technisch en begrijpend lezen, technisch schrijven, wereldoriëntatie, creatieve ontwikkeling, bewegingsonderwijs en Engels. De methodieken geven voor ons de richting aan het leerproces en maken de doelen duidelijk die we met onze kinderen willen bereiken. De methodieken van de basisvakken, rekenen, taal en spelling geven ons ook de gelegenheid om te werken met meerdere niveaus in aanpak. Zo kunnen we binnen de groep 3 verschillende instructiegroepen inrichten, waarmee we de kinderen meer tegemoet komen op hun eigen niveau.
Daarnaast vinden we het zeker zo belangrijk om bij de wereld oriënterende vakken samen met de kinderen zaken toe te voegen. Op die manier willen we meer inspelen op de beleving van de kinderen, dus ook differentiëren op basis van interesses en de onderwerpen meer betekenisvol te maken.

Wat zie je dan in onze school/klas?

We werken met methodes, Snappet, aanschouwelijke materialen aan de wanden en speelleermaterialen. We differentiëren in niveau, hoeveelheid en tijd. We leren ook buiten ons lokaal,  hebben culturele uitstapjes en gaan de natuur in. We meten onze kinderen met methode gebonden toetsen en cito.

Hoe?

  • leeromgeving

Waar een kind zich ook bevindt, het is van belang dat de leeromgeving naast het bieden van veiligheid en herkenbaarheid ook moet prikkelen om zijn nieuwsgierigheid te wekken. Dat doen we onder andere door talentenontwikkeling te stimuleren en er ruimte te bieden zelf spullen van thuis toe te voegen aan de leeromgeving Door flexibele werkplekken en het groepsdoorbrekend onderwijs op bepaalde momenten van de week kan het kind vanuit een veilige haven zijn/haar horizon verbreden en zich verder ontplooien. Ook ons buitenterrein, de speelleertuin, is hier een belangrijk onderdeel van.
Daarnaast zijn ouders een belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van het kind. Juist de kracht om samen op te trekken is voor de ontwikkeling van het kind en ons belangrijk. Hoe wij dit vormgeven leest u terug in het onderdeel ouderbetrokkenheid.
  • leermiddel

De juiste, moderne leermiddelen dragen bij tot het bereiken van de eigen, passende leerdoelen van onze kinderen. Behalve van meer traditionele methodieken [leer- en werkboeken], maken we ook gebruik van digiborden, tablets, iPads, gastdocenten of gaan we op pad om kinderen kennis te laten maken met datgeen wat speelt. Te denken valt aan cultuur of natuur gerelateerde excursies.
  • leertijd

Deze moet betekenisvol en zo efficiënt mogelijk zijn. Daarom maken we in de groepen 4 tot en met 8 gebruik van formatieve evaluatie. Vooraf bepalen we wat nodig is voor de kinderen als het gaat om instructie: wat weten ze al en wat behoeft nog aandacht? De beoordeling als diagnose vooraf. Daarnaast willen we juist binnen ons rooster extra tijd investeren, enerzijds voor de kinderen die meer moeite hebben op een bepaald gebied en anderzijds voor de sterkere leerlingen die juist uitdaging nodig hebben. Balans voor de kinderen tussen in- en ontspanning, instructie of zelfstandig werken is een blijvend aandachtspunt.
  • leerkracht

De verschillen tussen kinderen vormen voor ons vaak een uitdaging. Een flexibele houding, kunnen mee bewegen en ook kaders kunnen stellen maken van een leerkracht een 'pedagoochelaar'. Zien en handelen en zich kwetsbaar durven opstellen zijn belangrijke voorwaarden, werken vanuit vraaggerichtheid en niet alleen sturen op aanbod. Een leerkracht heeft niet alleen oog voor de eigen groep, maar door groepsdoorbrekende werkvormen kunnen ze ook meedenken en ondersteunen voor een collega. Ook het inzetten van elkaars expertise is een gewoonte die school breed wordt gedragen.

Wat zie je onze leerkracht doen?

Observeren, signaleren, feedback geven, instructie geven, meebewegen tussen programma en de omgeving, actief luisteren. Onze leerkracht heeft een open houding, luistert actief, gaat in gesprek, past herstelrecht toe bij conflicten. We praten met elkaar en niet over elkaar.