Kwaliteit Beemd

  • Imago onderzoek. Imago onderzoek over de tevredenheid van ouders. Onderzoek is gehouden in 2016 onder 89 ouders.
  • Inspectierapport: eens in de 4 jaar komt de inspectie van onderwijs op bezoek. In dit rapport van 2013 leest u de bevindingen. 
  • Drie jaarlijks kwaliteitsonderzoek scholen met succes.
Binnen kwaliteitszorg is het belangrijk om na te gaan wat de resultaten zijn van ons onderwijs: doen wij de goede dingen en doen wij de dingen goed.  We vinden het belangrijk om hiervoor instrumenten te gebruiken die goed hanteerbaar en betrouwbaar zijn. Wij bewaken de kwaliteit van ons onderwijs op de volgende manieren:

Managementrapportages

Onze school werkt met managementrapportages ter verantwoording aan de verschillende geledingen en in het kader van kwaliteitszorg. Deze rapportages bevatten de plannen ter verbetering van onderwijskundige en personele zaken voor één schooljaar. Deze plannen zijn gerelateerd aan het vierjarige verbetertraject aangegeven in het schoolplan.

Trendanalyses

Ieder jaar maken we naar aanleiding van de toetsen van het cito-leerlingvolgsysteem trend- en groepsanalyses. Hierdoor kunnen we de kwaliteit goed volgen en daar waar nodig ook meteen bijsturen. De analyses worden besproken binnen het team zodat we samen conclusies en verdere acties uit kunnen zetten.

Groepsbesprekingen

Twee keer per jaar (begin en medio schooljaar) bespreken de groepsleerkracht(en) samen met de intern begeleider en de locatieleider de toetsresultaten van hun kinderen en de groep. We bespreken de acties die zijn uitgezet, kijken of de kinderen zich ontwikkelen naar verwachting en daar waar nodig worden acties op kind- en groepsniveau uitgezet.

Analyse scholen met succes 

Eén keer per twee jaar maken we gebruik van een "schooldiagnose-instrument".  Na afloop maken wij een analyse van de uitslagen en zetten we verbeteracties uit op onderdelen die verbetering behoeven. Daarnaast is het ook een goed evaluatiemoment om te kijken of we de dingen die we de voorafgaande jaren hebben uitgezet, daadwerkelijk iets hebben opgeleverd.