Het Peuterkleuterhuis

Het Peuterkleuterhuis maakt onderdeel uit van EBC Icarus en is een samenwerking tussen peuteropvang de Toverbal (van kinderopvang de Plu) en de groepen 1 en 2.

De kleutergroepen werken vanuit hetzelfde concept. Deze staat hieronder omschreven. Het is onze wens om, in de toekomst, de peutergroepen ook vanuit hetzelfde concept te laten werken. Helaas staat wet- en regelgeving dit nog niet toe. En ook organisatorisch geeft dit nog uitdagingen. We werken hier wel stap voor stap naar toe.

In ons kleuteronderwijs gaan we uit van de volgende pijlers:

•    Spelend leren
•    Pedagogisch klimaat
•    Autonomie/eigen initiatief
•    Kind in totaliteit
•    Ervaringsgerichte leerkrachthouding

Klik op onderstaande afbeelding voor een vergroting.


Presentatie voor nieuwe ouders 

presentatie 2019-2020 website.pdf

Inloop/ start van de dag

We willen dat kinderen een veilige start van de dag hebben, waarbij kinderen gezien worden door de leerkracht. Tijdens de inloop maken kinderen zelf een keuze wat ze gaan doen. Dit kan een werkje zijn uit de kast, spelen in een hoek of met een boekje in de kring. De leerkracht is er om de kinderen te begroeten, even persoonlijke aandacht te kunnen geven. Daarnaast hebben ouders de mogelijkheid om belangrijke korte mededelingen of vragen te stellen.

Sociale ontwikkeling

Het pedagogisch klimaat is de belangrijkste pijler in ons Peuterkleuterhuis. We besteden de hele dag door aandacht aan de sociale vaardigheden en de sociale omgang in de groep. We actualiteit en beleving is daarbij leidend. Minimaal 1 x in de week hebben we een sociaal-emotionele kring. Andere activiteiten gedurende de week zijn bijvoorbeeld rollenspel, prentenboeken etc. Als bronmethodiek gebruiken we hiervoor schatkist, kleuterplein en goed gedaan.

Onderwijsmethoden

Gedurende het jaar werken we aan de hand van verschillende thema's. Daarvoor gebruiken we veelal methodieken en projecten als bronmateriaal. Ook werken we met inspiratie vanuit Kleuterplein. Daaruit halen we voor een deel het aanbod, de doorgaande leerlijnen en lesdoelen passend bij thema's en ter inspiratie. Alle domeinen van het kleuteronderwijs komen voorbij, van rekenen en lezen tot beeldende vorming en muziek. Ook maken we gebruik van andere leerbronnen, zoals internet, gastdocenten of we trekken erop uit.

Kringen

Gedurende de dag zijn er grote en kleine kringen. Doel hiervan is dat kinderen leren om naar elkaar te luisteren, beurtgedrag en iemand uit laten spreken, taalvaardigheid en zelf durven te vertellen. Er zijn verschillende soorten kringen zoals: sociaal emotionele kring, Engels, themakring, vertelkring, taal/rekenen of dramakring.

Speelleertijd

Het doel is om kinderen zich breed te laten ontwikkelen door spel in een rijke betekenisvolle leeromgeving, waarbij kinderen van en met elkaar leren, jong en oud. Waarin ruimte is om op verschillende manieren te leren (leerstijlen).
De groep is ingericht in verschillende hoeken, waarbij vooraf bekeken is naar de doelen en leerlijn van groep 1-2 en aangepast aan de behoeftes van de kinderen. De hoeken dagen uit om spelenderwijs nieuwe dingen eigen te maken.
Vooraf en tijdens de speelleertijd kiezen de kinderen bewust wat zij willen gaan doen. Hiervoor wordt het kiesbord gebruikt.
Tijdens de speelleertijd wordt uitgegaan van spel in de diverse hoeken. De leerkracht observeert en handelt als hij ziet dat een kind meer nodig heeft om een volgende stap te zetten in de eigen ontwikkeling. Dit doen we door kleine kringen, gerichte activiteiten, inspiratiekring, meedoen in het spel, extra materiaal in te zetten of een extra hoek creëren.

Buitenspelen en bewegingsonderwijs

Een aantal malen per week hebben de kinderen bewegingsles. De grove en fijne motoriek wordt hierin met verschillende spel en sportmaterialen gestimuleerd. We maken gebruik van een speelzaal met materialen. Verder gaan de kleuters op een aantal momenten per dag naar buiten om te spelen. Dit gebeurt zowel op het plein nabij de kleutergroepen alsmede de Icarusheuvel en de speeltoestellen

Natuurlijk leert het kind!

Het pedagogisch klimaat is de belangrijkste pijler in ons Peuterkleuterhuis. We besteden de hele dag door aandacht aan de sociale vaardigheden en de sociale omgang in de groep. Actualiteit en beleving is daarbij leidend.

Engels

Jonge kinderen zijn erg taalgevoelig. Ze nemen makkelijk woorden en uitspraak over. Hier hebben ze in de hogere groepen profijt van. Daarom krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 elke week minimaal 30 minuten Engels.

Op stap

Wij hechten veel waarde aan de sociale ontwikkeling. Kinderen moeten elkaar goed leren kennen. En hun eigen plek weten te vinden binnen de groep. Daarom gaan we met alle kleuters in de eerste periode van het schooljaar samen Op Stap! Deze dag organiseren we buiten de school. Naast het samen spelen zijn er specifieke groepsactiviteiten om de nieuwe groep te vormen. 

Schatkamer

De schatkamer is een gezamenlijke ruimte waarin we, met andere werk- en speelmaterialen peuters en kleuters uit verschillende groepen, samen werken en spelen. Dit zal onder begeleiding van ouders plaatsvinden. 

Presentatie

We vinden het belangrijk dat kleuters zich durven te presenteren binnen een veilige omgeving. Daarom organiseren we zo'n 5 keer per schooljaar een talentenshow. Met een podium in de speelzaal staat presenteren en samen kijken naar anderen centraal. Ook kan een leerkracht er voor kiezen om binnen de eigen groep een talentenshow te organiseren.

Contact met oudere kinderen

Contact met kinderen van beide stromingen (Beemd / Kring) vinden wij belangrijk. Daarnaast is de kennismaking met het gebouw ook een doel. Daarvoor zijn er door het jaar een aantal georganiseerde en spontane momenten. Zoals op bezoek bij een viering of weeksluiting. Of de inzet van oudere kinderen bij kleuteractiviteiten, tijdens buiten speelmomenten en op weg naar bijvoorbeeld de speelzaal.  Ook worden er op Icarusbrede activiteiten georganiseerd.  En we organiseren aan het einde van groep 2 extra kennismakingsmomenten met groep de leerlingen van groep 3.