Medezeggenschap op EBC Icarus

Algemeen

De MR vormt een verbinding tussen ouders, personeel, directie en schoolbestuur. Zij bestaat uit een afvaardiging van ouders en personeelsleden. De ouders worden gekozen door de ouders. Door de gelijke vertegenwoordiging van ouders en personeelsleden in de MR is een goede belangenafweging van zaken, de school of kinderen betreffende, gewaarborgd.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De agenda van de vergadering en het verslag worden gepubliceerd op de website. Verslagen van vergaderingen en jaarverslagen van MR en GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) zijn ook te lezen op de website.

De MR kan met de directie alle schoolaangelegenheden bespreken en voorstellen doen. Daarnaast heeft de MR wettelijke bevoegdheden zoals adviesrecht en instemmingsrecht. In de Wet op de Medezeggenschapsraden in het Onderwijs worden een aantal schoolaangelegenheden genoemd waarbij deze bevoegdheden gelden. De MR kan bijvoorbeeld adviezen uitbrengen bij:

* het vaststellen of wijzigen van het schoolplan

* benoemingen van leerkrachten

* wijzigingen in de organisatie van de school

* bouwzaken

* het vaststellen van vakantietijden enz.

IMR

Zowel Beemd als Kring hebben een eigen MR maar er is ook een gezamenlijke MR van de Beemd en de Kring, genaamd IMR [Icarus medezeggenschapsraad]. Tijdens deze bijeenkomsten worden Icarus zaken besproken die te maken hebben met beide scholen en het Educatief Centrum.

GMR Skopos

Van iedere Schijndelse basisschool worden twee personen (één namens de oudergeleding en één namens het personeel) afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR Skopos houdt zich met name bezig met bovenschoolse aangelegenheden voor de basisscholen in Schijndel. Namens de IMR zitten Ellen van Engelen, Bas van Roosmalen en Machteld van Herwijnen (oudergeleding en tevens voorzitter) in de GMR. 

Leden van de MR

De Beemd
Ron van Moorsel
 (leerkracht)
Bas van Roosmalen (leerkracht)
Willemijn van Wijck (IB/slapend lid)

Peter van Kessel (ouder)
Margarita Rivas (ouder)
Ferry van der Linde (ouder)

 


De Kring: 
Anke van der Linden (leerkracht)
Ellen van Engelen (leerkracht)
Alexander Belmans (leerkracht/slapend lid)
Linda Pennings (voorzitter IMR, ouder)
Machteld van Herwijnen (ouder)
Liesbeth van Gils - van Rooij (ouder) 


Bereikbaarheid

mr_icarus@skoposschijndel.nl

Vergaderingen en notulen IMR

Datum                                    Agenda                            Notulen

22-9-2020                                                                       Notulen 22-9-2020 IMR
        
4-11-2020                                                                       Notulen 4-11-2020 IMR

15-12-2020                                                                     Notulen 14-12-2020 IMR

14-04-2021                                                                     Notulen 14-4-2021 IMR

4-10-2021                                                                       Notulen 4-10-2021 IMR