Algemeen

Ouderbetrokkenheid 3.0

Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is daarom een niet-vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan de ontwikkeling van het kind.
Ouderbetrokkenheid helpt tevens de goede dingen efficiënt te doen. Dat levert behalve tijd vooral ook energie op voor leraren en ouders. Tijd en energie die weer kan worden gestoken in goed onderwijs voor kinderen! Ouderbetrokkenheid 3.0 is een manier van denken. Wanneer elke leraar en ouder deze manier consequent omzet in DOEN, dan begrijpen leraren en ouders elkaar, helpen elkaar, vullen elkaar aan, motiveren elkaar en inspireren elkaar. Steeds in het belang van het kind!

 

Hoe krijgt ouderbetrokkenheid vorm op ons EBC?

 • Ouderhulp
  We zijn er ons absoluut van bewust dat ook ouders het ontzettend druk hebben. Toch hopen we dat u allemaal wat momenten kunt vrijmaken om op school te komen meehelpen. Ouderhulp in de school vinden wij heel belangrijk, evenals de manier waarop ouders bij de school worden betrokken via het hierboven beschreven stukje over ouderbetrokkenheid. Ouderhulp kan plaatsvinden in de groep van uw kind maar ook daarbuiten, bij schoolse activiteiten. De leraar of klassenouder coördineert de ouderhulpactiviteiten in de groep. U hoort via hem/haar wanneer er hulp nodig is. Hulp bij schoolse activiteiten loopt via het evenementenbureau. Meer informatie ziet u verderop. U kunt natuurlijk ook actief zijn bij meer beleidsgerichte activiteiten zoals een medezeggenschapsraad of de werkgroep Ouderbetrokkenheid. Hieronder leest u daarover ook meer informatie.

   
 • Werkgroep Ouderbetrokkenheid
  Deze werkgroep, waarin ouders zitting hebben, is een denktank en adviesgroep aan het team van Icarus. Zij komen met ideeën over de vormgeving van Ouderbetrokkenheid op Icarus, initiëren en daar waar nodig coördineren. Ze komen ongeveer 4 keer per schooljaar bij elkaar. De directie is aanwezig bij deze bijeenkomsten en leraren op afroep.

   
 • Nieuwjaarsreceptie
  In het belang van de kinderen is het nodig dat ouders elkaar en elkaars kinderen en hun leerkracht(en) kennen. Elk schooljaar wordt daarom begonnen met een ongedwongen samenzijn voor ouders, kinderen en leerkrachten. Voor het kind is niet alleen het contact tussen zijn ouders en de leerkracht belangrijk, ook het contact tussen ouders onderling en ouders en kinderen onderling is essentieel. Wanneer ouders elkaar kennen ontstaat vaak (meer) begrip voor elkaars kinderen. Ouders voelen zich meer verantwoordelijk voor het wel en wee van de hele groep. Gekend maakt bemind. Ook is het belangrijk dat ouders elkaar kennen zodat zij weten bij en met wie hun kind, met spelen en verjaardagsfeestjes, thuiskomt.

  De nieuwjaarsreceptie vindt plaats in één van de eerste weken van het schooljaar, tussen 18.00u en 19.30u. Op de jaarkalender ziet u de precieze datum. Via een 'routeboekje' laten de kinderen de ouders hun klas zien, maken kennis met de leerkracht, de werkwijze en vooral ook met elkaar.

   
 • Ouderarena's
  Zie website EBC Icarus - Betrokkenheid en inspraak - Ouderarena

   
 • Evenementenbureau
  Dit bureau o.l.v. een eventmanager coördineert alle evenementen van de scholen De Beemd, De Kring en het Peuterkleuterhuis uit de vooraf bepaalde evenementenkalender. Denk hierbij b.v. aan Carnaval en de Koningsactiedag. De kalender wordt zowel aan het eind van het lopende als aan het begin van het nieuwe schooljaar getoond op ouderportaal zodat ouders weten welke evenementen plaats gaan vinden. In dit bureau zitten ouders die actief deelnemen aan de evenementen en zich in werkgroepjes verdelen over de verschillende evenementen. Aan het begin van het schooljaar kunnen de ouders zich digitaal inschrijven bij dit bureau of tijdens de nieuwjaarsreceptie. Het doel is om in september duidelijk te hebben welke ouders zich verbonden hebben aan het bureau, oftewel aan de evenementen. Daarna is elke eventgroep zelf verantwoordelijk voor de uitvoer van het event zonder verantwoording vooraf.  De meeste evenementen hebben een leraar als contactpersoon. Deze leraar is als klankbord of vraagbaak beschikbaar maar organiseert de activiteit niet mee.

   
 • Oudergesprekken
  EBC Icarus werkt met een gesprekkencyclus tussen ouders, school en kind op maat. Deze cyclus is gebaseerd op een samenwerking op basis van relatie, betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid in het belang van het kind, zonder discussie over 'professionele grenzen'.

  Er zijn minimaal twee gesprekken per schooljaar om over de ontwikkeling van de kinderen te praten. Een maximum aantal wordt niet vooraf bepaald. We gaan hierbij uit van vertrouwen en dat we samen waakzaam zijn op het uitzetten van te veel gesprekken. Bij de gesprekken zijn zowel ouders, leerkracht(en) als kind aanwezig. Hierdoor ervaart het kind dat zijn ouders en de leerkracht nauw samenwerken. Het gesprek kan gaan over wat het kind wil leren in het komende jaar, welke uitdaging ouders zien voor hun kind en welke kansen op cognitief en sociaal gebied de leerkracht verwacht in de komende periode.
Het startgesprek 
Voor de herfstvakantie (afhankelijk van start schooljaar) worden ouders en kind uitgenodigd voor het startgesprek. In dit gesprek bespreken we samen met het kind en zijn ouders wat de verwachtingen zijn voor dat schooljaar (alle verantwoordelijke leerkrachten die in de groep werken -ook die één dag werken mits formatiekeuze dit toelaat-, zijn aanwezig). In dit eerste gesprek van maximaal 20 minuten staan de volgende 4 punten centraal:
 
1. Beelden verhelderen (verwachtingen uitspreken).
2. Het gesprek (naar een totaalbeeld van het kind): Hoe gaat het met het kind thuis en op school? Hoe is het de eerste periode gegaan? Waar moet op gelet worden? Wat doen we samen om het kind verder in zijn/haar ontwikkeling te helpen? Op welke manier kan er iets geoefend worden?
3. Perspectief (hoe gaan we verder?).
Afsluiting en afspraken maken over de doelen van het schooljaar en afspraken vastleggen in een communicatieplan:
4. Hoe leggen we de doelen vast? Wanneer en met welke regelmaat wordt er een vervolggesprek ingepland? Bij meerdere verantwoordelijke leerkrachten wordt ook vastgelegd wie bij de voortgangsgesprekken aanwezig is.
Dit plan wordt vastgelegd in Eduscoop (leerling administratiesysteem) en op verzoek naar ouders toegestuurd.
 
Voorafgaand aan het gesprek krijgen de ouders een gespreksformulier toegestuurd. Dit formulier is ter voorbereiding en wordt of vooraf bij de leerkracht ingeleverd of meegenomen naar het gesprek. Het kind geeft samen met de ouders in dit formulier een beeld van zichzelf, geeft doelen aan waaraan het kind en zijn ouders vindt dat het moet gaan werken en wat ze graag willen bespreken.
 
Het vervolggesprek
In dit gesprek staat de voortgang centraal en worden vragen beantwoord zoals:
1.           Hoe is het de afgelopen periode gegaan? Hebben we de doelen bereikt?
2.           Zijn alle afspraken nagekomen?
3.           Gaat de groei zoals we voorzien hadden?
4.           Is er nog iets anders nodig?
Verder volgen we dan weer de grote lijn van het startgesprek.
Dit gesprek kan dus voor ieder kind op een ander moment plaatsvinden. Dit is terug te vinden in het opgemaakte communicatieplan.
In het startgesprek is een keuze gemaakt welke leerkrachten aanwezig zijn.
 
Evaluatiegesprek
Een evaluatiegesprek aan het eind van het schooljaar is niet verplicht. Deze keuze wordt gemaakt in het startgesprek of gedurende het schooljaar tijdens de voortgangsgesprekken.
 
 • Ouderportaal
  De school communiceert grotendeels digitaal met de ouders/verzorgers. Dit gebeurt via Parro. Als uw kind naar school gaat krijgt u bericht om Parro te activeren op de computer en/of telefoon. Dit portaal omvat alle communicatiemogelijkheden zoals:
  Plannen oudergesprekken, jaarkalender, persoonlijke berichten van/aan leerkrachten/directie/zorgcoördinatoren, foto's en bestanden die voor ouders van belang zijn, mededelingen/nieuws van school en het doorgeven van absenties.

  Het is van groot belang dat u regelmatig Parro opent en leest!